Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Vekaletname Çalışma Alanlarımız İçtihatlar Sorular & Cevaplar Kariyer İletişim

Yol Tarifi

İçtihatlar

İcra Taahhüdünde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 


İcra Taahhüdü (Ödeme Şartı)  Sözleşmesi 

Kısaca bahsedecek olursak; ödeme şartı sözleşmesi, alacaklı ile borçlu arasında yapılan, 2004 sayılı İcra İflas Kanunu (İİK) m. 111 e dayanan bir sözleşmedir. Sözleşme yapıldığı takdirde yürütülen icra takibi durdurulur, borçlu alacaklıya borcunu taksitlerle belli süreler zarfında ödemeyi taahhüt eder ve sözleşmeye aykırılık halinde borçlunun tazyik hapsi ile karşılaşacağını kabul eder. Tazyik hapsi ise İİK 340. madde hükümlerinde düzenlenmiştir.

 

 

Madde 111 

Borçlu alacaklının satış talebinden evvel borcunu muntazam taksitlerle ödemeği taahüt eder ve birinci taksiti de derhal verirse icra muamelesi durur. 

Şukadar ki borçlunun kafi miktar malı haczedilmiş bulunması ve her taksitin borcun dörtte biri miktarından aşağı olmaması ve nihayet aydan aya verilmesi ve müddetin üç aydan fazla olmaması şarttır. 

(Ek fıkra: 9/11/1988-3494/13 md.; Değişik üçüncü fıkra: 17/7/2003-4949/26 md.) Borçlu ile alacaklının borcun taksitlendirilmesi için icra dairesinde yapacakları sözleşme veya sözleşmelerin devamı süresince 106 ve 150/e maddelerindeki süreler işlemez. Ancak bu sözleşme veya sözleşmelerin toplam süresinin on yılı aşması hâlinde, aştığı tarihten itibaren süreler kaldığı yerden işlemeye başlar. 

(Değişik fıkra: 9/11/1988-3494/13 md.) Taksitlerden biri zamanında verilmezse icra muamelesi ve süreler kaldığı yerden devam eder.

 Madde 340 - Borçlunun ödeme şartını ihlali halinde ceza 

(Değişik: 31/5/2005-5358/11 md.) 111 inci madde mucibince veya alacaklının muvafakati ile icra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartını, makbul bir sebep olmaksızın ihlal eden borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir.

Hapsin tatbikine başlandıktan sonra borçlu borcun tamamını veya o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı öderse tahliye edilir; ödemelerini tekrar keserse, hakkında tazyik hapsine yeniden karar verilir.

Ancak, bir borçtan dolayı tazyik hapsinin süresi üç ayı geçemez.

 

 

İcra Taahhüdünde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 

 1. Asıl alacağın brüt asgarî ücretin üzerinde olması gerekir.
 2. Yapılan hesaplamanın icranın hesabıyla aynı olması gerekir. Bu nedenle icradan hesap çıkartılması gerekir.
 3. Alacak kalemlerinin tek tek yazılması gerekir.
 4. Takip öncesi işlemiş faiz, takip tarihinden taahhüt tarihine kadar işleyen faiz, taahhüt tarihinden ödeme tarihine kadar işleyecek faizin ayrı ayrı ve açıkça gösterilmesi gerekir.
 5. Makbuzsuz giderlerin hesaplamaya dahil edilmemesi gerekir.
 6. İcra programları gün ve faiz hesabını yanlış yapabilir. Gözden geçirmek gerekir.
 7. Taahhüdün istinabe/talimatla değil esas icra müdürlüğünden alınması gerekir.
 8. Tebligat sadece borçlu vekiline değil, borçluya da yapılmalı. Aksi takdirde taahhüdü ihlâlde beraat söz konusu olabilir.
 9. Taahhüde uyulmaması durumunda hukukî ve cezaî neticelerinin ne olduğu açıkça yazılmalıdır.
 10. Ödeme günlerinin hafta sonuna denk gelmemesi gerekir.
 11. Taahhüt alınabilmesi için icra takibinin kesinleşmesi şart. İcra takibi kesinleşmeden alınan ve ihtiyatî hacizde alınan taahhütler geçersizdir.
 12. Taahhüdün alacaklı tarafından ilk ödeme tarihine kadar kabul edilmesi gerekir. Stajyer avukatların yaptığı taahhüdü kabul beyanı da geçerlidir. Alacaklı tarafından ilk ödeme tarihine kadar taahhüt kabul edilmez ise taahhüt geçersiz hâle gelecektir. Ancak, borçlu tarafından ilk taksit yerine getirildiği takdirde ikinci ödeme tarihine kadar, alacaklı tarafından taahhüt kabul edilebilir.