Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Vekaletname Çalışma Alanlarımız İçtihatlar Sorular & Cevaplar Kariyer İletişim

Yol Tarifi

İçtihatlar

Eser Sözleşmesinde İspat Yükünün Yüklenicide Olması

T.C.

YARGITAY

15. HUKUK DAİRESİ

E. 2007/4704

K. 2007/7381

T. 21.11.2007

• İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Eser Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Akdi İlişkinin Varlığını ve İşin Yapılıp Teslim Edildiğini Kanıtlama Mükellefiyetinin Yükleniciye Ait Olduğu )

• ESER SÖZLEŞMESİ ( İş Bedelinin Tahsili - Akdi İlişkinin Varlığını ve İşin Yapılıp Teslim Edildiğini Kanıtlama Mükellefiyetinin Yükleniciye Ait Olduğu )

• AKDİ İLİŞKİNİN VARLIĞI ( Eser Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda İşin Yapılıp Teslim Edildiğini Kanıtlama Mükellefiyetinin Yükleniciye Ait Olduğu - Miktar İtibariyle HUMK’nun 288. Md. Gereğince Davacı Yüklenici Tarafından Senetle İsbat Olunması Gerektiği )

• TANIKLA İSPAT ( Eser Sözleşmesi - Davada Talep Edilen Miktara ve Davalının Muvafakat Vermemesine Göre Hukuki İşlem Tanıkla İsbat Edilemeyeceği )

• İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İş Bedelinin Tahsili - Akdi İlişkinin Varlığını ve İşin Yapılıp Teslim Edildiğini Kanıtlama Mükellefiyetinin Yükleniciye Ait Olduğu )

818/m.355

1086/m.288

ÖZET : Davacı, davalıya ait taşınmaza mermer işleri yaptığını, işin bedelinin ödenmediğini ileri sürerek iş bedelinin tahsilini istemiştir. Taraflar arasında yazılı bir sözleşme bulunmamaktadır. Eser sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda akdi ilişkinin varlığını ve işin yapılıp teslim edildiğini kanıtlama mükellefiyeti yükleniciye aittir. Davalı iş sahibi akdi ilişkiyi inkar ettiğinden, akdi ilişkinin varlığı miktar itibariyle davacı yüklenici tarafından senetle isbat olunmalıdır. Davada talep edilen miktara ve davalının muvafakat vermemesine göre hukuki işlem tanıkla isbat edilemez. Ancak davacı dava dilekçesinde açıkça yemin deliline de dayanmış olduğundan davacıya bu hakkı hatırlatılmalı ve sonucuna uygun bir karar verilmelidir.

 

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

 

KARAR : Davacı, davalıya ait taşınmaza 2002 yılı sonunda mermer işleri yaptığını, işin bedelinin ödenmediğini ileri sürerek iş bedeli 3.303,00 YTL.nin tahsilini istemiştir.

 

Davalı akdi ilişkinin varlığını inkar etmiş, mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.

 

Taraflar arasında yazılı bir sözleşme bulunmamaktadır. BK.nun 355 vd. maddelerinde düzenlenen eser sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda akdi ilişkinin varlığını ve işin yapılıp teslim edildiğini kanıtlama mükellefiyeti yükleniciye aittir. Davalı iş sahibi akdi ilişkiyi inkar ettiğinden, akdi ilişkinin varlığı miktar itibariyle HUMK.nun 288. maddesi gereğince davacı yüklenici tarafından senetle isbat olunmalıdır. Davada talep edilen miktara ve davalının muvafakat vermemesine göre hukuki işlem tanıkla isbat edilemez. Ancak davacı dava dilekçesinde açıkça yemin deliline de dayanmış olduğundan davacıya bu hakkı hatırlatılmalı ve sonucuna uygun bir karar verilmelidir. Tüm bu yönler gözetilmeyerek akdi ilişkinin varlığı kanıtlanmış gibi davanın kabulüne karar verilmesi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.

 

Dava kısmen kabul edildiğinden reddedilen kısım üzerinden kendisini vekille temsil ettiren davalı yararına duruşma vekalet ücreti tayin edilmemiş olması da kabul şekli açısından bozma nedenidir.

 

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün temyiz eden davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, 21.11.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.