Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Vekaletname Çalışma Alanlarımız İçtihatlar Sorular & Cevaplar Kariyer İletişim

Yol Tarifi

İçtihatlar

İşyerinde kavga halinde geçerli fesih durumu

T.C.

 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/27599

K. 2005/1413

T. 24.1.2005

• İŞE İADE TALEBİ ( İş Sözleşmesinin Davacının İşyerinde Başka Bir İşçiyle Tartışmasından Dolayı Feshedilmesinin Geçerli Fesih Niteliği/Haklı Fesih Oluşturmayacağı - Davanın Reddi Gereği )

• GEÇERLİ FESİH NİTELİĞİ ( Davacının İşyerinde Başka Bir İşçiyle Tartışarak İşyerinde Olumsuzluklara Neden Olmasından Dolayı İş Akdinin Feshi - İşe İade Talebinin Reddi Gereği )

• İŞ AKDİNİN FESHİ ( Davacının İşyerinde Başka Bir İşçiyle Tartışması - Geçerli Fesih Niteliği ve İşe İade Talebinin Reddi Gereği )

4857/m.18,25

ÖZET : İşçinin çalışmasını ve işyerinin normal işleyişini olumsuz etkileyen haller, iş sözleşmesinin feshi için geçerli neden oluşturur. İş Kanunu"nun 18. maddesinde iş sözleşmesinin işveren tarafından işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanılarak feshedilebileceği düzenlenmiştir. Söz konusu geçerli sebepler İş Kanununun 25. maddesinde belirtilen derhal fesih için öngörülen sebepler niteliğinde olmamakla birlikte, işçinin ve işyerinin normal yürüyüşünü olumsuz etkileyen hallerdir. Davacı işçinin iş sözleşmesinin feshi, davalının diğer bir işçisi ile tartışmasından kaynaklanmaktadır. Şu durumda haklı değil geçerli bir fesihten söz edilebilir. Çünkü burada işçinin davranışı işyerinde olumsuzluklara neden olmaktadır. Bu nedenle de işe iade talebinin reddi gerekir.

 

DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kabul etmiştir. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

 

KARAR : Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli sebep olmadan feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliği ile işe iadesine ve buna bağlı tazminat ile boşta geçen süre ücretinin hüküm altına alınması isteğinde bulunmuştur. Davalı işveren haklı fesihten söz ederek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. Mahkemece feshin sendika üyeliğinden doğduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. Hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 4857 Sayılı İş Kanunu"nun 18. maddesinde iş sözleşmesinin işveren tarafından işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanılarak feshedilebileceği düzenlenmiştir. Söz konusu geçerli sebepler İş Kanunu'nun 25. maddesinde belirtilen derhal fesih için öngörülen sebepler niteliğinde olmamakla birlikte, işçinin ve işyerinin normal yürüyüşünü olumsuz etkileyen hallerdir. İşçinin yeterliliğinden veya davranışlarından kaynaklanan sebepler ancak işyerinde olumsuzluklara yol açması halinde fesih için geçerli sebep olabilirler. İş ilişkisinin sürdürülmesinin işveren açısından önemli ve makul ölçüler içinde beklenemeyeceği durumlarda, feshin geçerli sebeplere dayandığı kabul edilmelidir.

 

Dosyadaki bilgi ve belgelere göre davacı işçinin iş sözleşmesinin feshi davalının diğer bir işçisi olan ... ile tartışmasından kaynaklanmaktadır. şu durumda haklı değil geçerli bir fesihten söz edilebilir. Çünkü burada işçinin davranışı işyerinde olumsuzluklara neden olmaktadır.

 

SONUÇ : 4857 sayılı İş Kanunun 20/3. maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde hüküm kurmak gerekmiştir.

 

HÜKÜM: Yukarda açıklanan gerekçe ile;

 

1- ... Asliye ( İş )Mahkemesinin 20.8.2004 tarih ve 2003/354 E.2004/256 K.sayılı kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

 

2-Davanın REDDİNE,

 

3-Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

 

4-Davacının yapmış olduğu 98.00 YTL yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,davalının yaptığı yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,

 

5-Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 350 YTL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

 

6-Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine,kesin olarak 24.01.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi.