Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Vekaletname Çalışma Alanlarımız İçtihatlar Sorular & Cevaplar Kariyer İletişim

Yol Tarifi

İçtihatlar

İşveren Vekilinin Yararlanamaması

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/21058

K. 2005/30347

T. 19.9.2005

• BANKA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ( İşletmenin Bütününü Sevk Ve İdare Eden Konumda Olan Davacının İşveren Vekili Sıfatını Taşıması Nedeniyle İş Güvencesi Hükümlerinden Yararlanamayacağı - İşe İade Talebinin Reddi Gereği )

• İŞ GÜVENCESİ ( Hükümlerinden Yararlanılabilmesi İçin Davacının İşveren Vekili Sıfatını Taşımaması Gereği/Banka Acentelerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısının Yararlanamayacağı - İşe İade Talebinin Reddi Gereği )

• İŞ AKDİNİN FESHİ ( İşletmenin Bütününü Sevk Ve İdare Eden Konumda Olan Davacının İşveren Vekili Sıfatını Taşıması Nedeniyle İş Güvencesi Hükümlerinden Yararlanamayacağı - İşe İade Talebinin Reddi Gereği )

• İŞE İADE TALEBİ ( İşletmenin Bütününü Sevk Ve İdare Eden Konumda Olan Davacının İşveren Vekili Sıfatını Taşıması Nedeniyle İş Güvencesi Hükümlerinden Yararlanamayacağından Reddi Gereği )

• İŞVEREN VEKİLİ ( İş Güvencesi Hükümlerinden Yararlanılabilmesi İçin Davacının İşveren Vekili Sıfatını Taşımaması Gereği - Banka Acentelerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısının Bu Nedenle İşe İade Talebinin Reddi Gereği )

4857/m.18, 19

ÖZET : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. İşyerinin işletme bazında olduğu ve davacının Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduğu, banka acentelerinden sorumlu olduğu, bu şekilde işletmenin bütününü sevk ve idare eden konumda olduğu, işletme bazında sorumluluğu nedeni ile burada işe alma ve işten çıkarma yetkisinin aranmayacağı, davacının işveren vekili sıfatını taşıdığı anlaşılmaktadır. Açıklanan bu nedenle davacı iş güvencesi hükümlerinden yararlanamaz. Davanın reddi gerekir.

 

DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

 

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

 

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

 

KARAR : İş sözleşmesinin 4857 sayılı iş Kanununun 18 ve devamı maddelerine aykırı olarak feshedildiğini iddia eden davacı, feshin geçerli nedenle yapılmadığını belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesini talep etmiştir.

 

Davalı Genel Müdür Yardımcısı kadrosunda çalışan davacının yeni organizasyon şemasında kadrosunun iptal edilmesi nedeni ile iş sözleşmesinin feshedildiğini, feshin işletmenin gereklerine dayandığını savunmuştur.

 

Mahkemece, feshin en son çare olma ilkesine uyulmadığı, geçerli nedene dayanmadığı gerekçesi ile feshin geçersizliğine ve işe iadeye karar verilmiştir.

 

İşçinin, 4857 sayılı iş Kanunu'nun 18 ve devamı maddelerinde düzenlenen iş güvencesi hükümlerinden yararlanabilmesi için, belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışması yanında, işyerinde en az 30 işçi çalışması, en az 6 aylık kıdeminin bulunması ve işletmenin bütününü sevk ve idare eden veya işyerinin bütününü sevk ve idare eden işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekili konumunda olmaması gerekir.

 

İş sözleşmesi feshedilen işçi tarafından aynı kanunun 19. maddesi uyarınca, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açılması gerekir.

 

Somut olayda, işyerinin işletme bazında olduğu ve davacının Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduğu, banka acentelerinden sorumlu olduğu, bu şekilde işletmenin bütününü sevk ve idare eden konumda olduğu, işletme bazında sorumluluğu nedeni ile burada işe alma ve işten çıkarma yetkisinin aranmayacağı, davacının işveren vekili sıfatını taşıdığı anlaşılmaktadır. Açıklanan bu nedenle davacı iş güvencesi hükümlerinden yararlanamaz. Davanın reddi gerekir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi hatalı bulunmuştur.

 

4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

 

SONUÇ : Yukarda açıklanan gerekçe ile;

 

1.Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

 

2.Davanın REDDİNE,

 

3.Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

 

4.Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 20 YTL. yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,

 

5.Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 350-YTL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

 

6.Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine,Kesin olarak 19.9.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.